Mars - 26 - E Dielë

Të nesërmen, Jezusi donte të dilte në Galile; gjeti Filipin dhe i tha: «Ndiqmë!» ... Filipi gjeti Natanaelin dhe i tha: «E gjetëm atë për të ci lin shkroi Moisiu në ligj dhe profetët: Jezusin nga Nazareti, të birin e Jozefi t!» Dhe Nata naeli i tha: «A mund të dalë diçka e mirë nga Nazareti?» Filipi i tha: «Eja e shih!» Jezusi pa se Natanaeli po vinte drejt tij dhe tha për të: «Ja një izraelit i vërtetë, tek i cili nuk ka mashtrim.» Natanaeli i tha: «Nga më njeh?» Jezusi u përgjigj dhe i tha: «Të pashë kur ishe nën fi k, para se të të thërriste Filipi.» Natanaeli, duke iu përgjigjur, tha: «Mësues, ti je Biri i Perëndisë, ti je mbreti i Izraelit!»
Gjoni 1:43-49

Mendime rreth Ungjillit të Gjonit (12)

Në këtë pjesë Zoti i tha Filipit ta ndiqte, dhe, si Andrea, ai u tregoi të tjerëve për atë që kishte gjetur tek Jezusi. Natanaeli e dëgjoi atë që tha ai. Natanaeli ishte izraelit fetar, por, përsa i përket Personit të Mesisë dhe qytetin e Tij, ishte ende në gjendje mosbesimi. Vetë fj alët e tij tregojnë përbuzjen që kishin çifutët për qytetin e Nazaretit. Ç’denjim tregoi Biri i Perëndisë për të banuar atje dhe për t’u quajtuar nazareas (shih Mateu 2,23)!

Së shpejti Natanaelit i duhej ta rrëfente Personin tek i cili e kishte drejtuar Filipi. Vetëm i Gjithë dijshmi mund ta kishte vënë re atë tek qëndronte nën një pemë fi ku dhe të nxirrte në pah gjendjen e shpirtit të tij. I ballafaquar me këtë fakt, ai veç sa mund të thërriste: «Mësues, ti je Biri i Pe rëndisë, ti je mbreti i Izraelit!» Ai bëhet, kështu, pjesë e tepricës besnike të çifutëve që do ta njohin Jezusin si Mbretin e tyre para se të fi llojë Mijëvjeçari. Te vargu 51 Zoti bën fj alë për atë kohë të lavdishme në të cilën vërejmë realizimin e ëndrrës së Jakobit te Zanafi lla 28,12.

(vazhdon të dielën e ardhshme)