Prill - 23 - E Dielë

Jezusi ... gjeti ata që shisnin qe, dele e pëllumba dhe këmbyes monedhash duke ndenjur; dhe ... tha: «Hiqini këto gjëra që këtej; mos e bëni shtëpinë e Atit tim shtëpi tregtie!» Kështu dishepujve të tij iu kujtua se ishte shkruar: «Zelli i shtëpisë sate më ka përpi rë!» Atëherë judenjtë u përgjigjën dhe i thanë: «Ç’shenjë na tregon se i bën këto gjëra?» Jezusi u përgjigj...: «Shkatërrojeni këtë tempull dhe unë për tri ditë do ta ngre përsëri!» ... Por ai fl iste për tempullin e trupit të vet.
Gjoni 2:13-21

Mendime rreth Ungjillit të Gjonit (15)

Te Levitiku 3 renditen festat e Jehovës që Perëndia kishte caktuar për t’u bërë nga kombi i Izraelit. Festa e Pashkës ishte ndër më të rëndësishmet. Ajo përmendet te Gjoni 5,1; 6,4; 7,2 e11,55. Por qysh në fi llim çifutët e kundërshtuan Zotin Jezus; kështu që festat e Perëndisë ishin kthyer thjesht në rite fetare. Ndotja e tempullit nëpërmjet treg timit e thek sonte gjendjen e tyre të rënë.

Skena për të cilën bëhet fj alë sot, ashtu si dasma në Kanë, para qet një domethënie simbolike. Tek Isaia 56,7 lexojmë: «Shtëpia ime do të quhet shtëpi lutjeje për të gjithë popujt.» Kjo do të përmbushet në mijëvjeçar, kur të gjitha kombet do të udhëtojnë për në Jerusalem për të adhuruar Perëndinë. Megji thatë, më parë Zoti do ta pastrojë tempullin, shtëpinë e Tij, nëpër mjet brengës. Dishepujve iu kujtua Psalmi 69,9, por çifutët kërkuan shenjë. Përgjigjja e Zotit vë në dukje vdekjen dhe ringjalljen e Tij, të cilat do të formonin bazën e marrëdhënies së Tij me njerëzit e Tij.

(vazhdon të dielën e ardhshme)