lipanj - 28 - srijeda

A zmija ... reče ženi: “Zar je Bog doista rekao: ‘Ne smijete jesti sa svakoga stabla u vrtu’?” Jer plaća za grijeh je smrt.
Postanak 3:1; Rimljanima 6:23

Zar je Bog doista rekao?

Biblija ne objašnjava koji je razlog postojanja zla, nego kako je grijeh ušao u svijet. Kao što čitamo u Knjizi Postanka 3, sve je počelo s jednostavnim pitanjem.

“Zar je Bog doista rekao?” Naoko bezazleno pitanje, ali koje se, podmećući sumnju u Boga, pokazalo sudbonosnim!

U korijenu grijeha uvijek je dvojba u pogledu Boga i Njegove riječi te sumnja u Njegove namjere i dobrotu. Jednom kad sumnja navali na srce, mi slabimo i povjerujemo u laž. “Ne, nećete umrijeti”, uvjeravao je napasnik Evu. “Bit ćete kao bogovi.”

Biti kao Bog: kolika zla u našem društvu i u našim životima potječu iz naše želje da budemo kao Bog! Naša ponositost navodi nas na to da više ne ovisimo o Bogu, ili da povjerujemo u slobodu života bez Njega, ili da bez Njega pravimo razliku između dobra i zla. Govori nam da budemo gospodari vlastitog života.

Pojevši zabranjeno voće, Adam je prekršio zavjet svog Boga (Hošea 6,7). Odnos s Njim je prekinut i čovjek je postao rob grijeha i Sotone.

Bog je pravednost, svetost i svjetlo, ali i mudrost i ljubav. Bez Njega smo izobličeni grijehom. Nemojmo okretati leđa Njegovu svjetlu. To ukazuje na prezir Njegove ljubavi. On poziva svakoga nudeći svima spasenje i pomirenje u Isusu Kristu, kao i nov i sretan život u Njegovu svjetlu.