May - 25 - Thursday

Když Ježíš přišel do oblasti Cesareje Filipovy, ptal se svých učedníků: „Za koho lidé pokládají Syna člověka?“ Řekl jim: „A za koho mě pokládáte vy?“
Matouš 16:13,15

Když se ptáme lidí na jejich mínění o Ježíši Kristu, musíme počítat s pestrou směsí odpovědí. Tak tomu bylo už, když žil na zemi – to si můžeme přečíst ve 14. verši našeho textu. Ale Pán to dále nerozvádí, nýbrž přivádí věc k hlavnímu bodu: „Za koho mě pokládáte vy?“ Petr rozumí, že záleží na jednotlivci. Dává odpověď: „Ty jsi Kristus, Syn živého Boha.“

Jednomu dřívějšímu zákazníkovi, docentovi, jsem jednou položil otázku: „Kdo je pro vás Ježíš Kristus?“ Spontánní odpověď zněla: „Můj Spasitel.“ A pak mi vyprávěl svůj příběh: Po navenek křesťanské výchově skončil později cele v ateismu. Tehdy pro něho platilo jen viditelné, jen to, co je vědecky zkoumatelné. Popíral Boha a tvrdil, že mu křesťanství nemůže nic nabídnout.

Jednoho dne se dal do hovoru s jedním kazatelem. Ten jemu, vysokoškolskému učiteli, řekl: „Nebudete-li jako děti, jistě nevejdete do království Nebes.“ (Srv. s Matoušem 18,3.) Vysvětlil mu, že to neznamená stát se naivním. Musíme ale vůči Božímu poselství být tak důvěřiví a tak bez předsudků jako malé dítě. O tom začal ten docent přemýšlet. A tak nalezl Ježíše Krista a život.

Už roky máme krásný kontakt. A když se setkáme, vždy znovu oslavuje Boží milost, která mu dala světlo a vedla ho ke Kristu – ke Kristu, bez něhož by křesťanství bylo skutečně bezcenné.