December - 14 - Thursday

Hospodinův anděl znovu přešel a postavil se na úzkém místě, kde nebylo možné uhnout napravo ani nalevo.
4. Mojžíšova 22:26

Mladý námořník, jenž vyznal, že patří Pánu Ježíši, šel při své první plavbě v jednom přístavním městě na pevninu. Jeho kamarádi ho přemluvili, aby si s nimi večer vyšel. Sotva vstoupili do zábavního lokálu, tu uslyšel hlasité volání: „Matka!“ – Ačkoli nevěděl, odkud volání přišlo a komu platilo, jeho svědomí procitlo.

Věděl, že jeho matka se za něho pravidelně modlí. A myšlenka na ni způsobila, že si uvědomil, že po něm vztahují ruce temné moci. Beze slova se obrátil, opustil své kamarády a vrátil se na palubu lodi. Cítil, že jeho Vykupitel ho zadržel před „cestou hříšníků“. Tento zážitek,tento obrat pak vyznačoval jeho život.

I Bileám, jemuž vstoupil do cesty Hospodinův anděl, byl na cestě, která se Bohu nelíbila. Ale žádost po bohatství ho tak zaslepila, že nezpozoroval, jak Bůh stojí proti němu. Když nakonec uviděl anděla s taseným mečem v ruce, byl sice ochoten se vrátit, ale Bůh viděl jeho srdce, které žalostilo po mzdě věštce. A tak ho nechal jít po jeho zvolené cestě dále. Jeho hodina rozhodnutí přešla, aniž by ji využil.

My lidé jsme od přirozenosti svévolní. Protože se vše zdá jít hladce, často si ani neuvědomujeme, že základem našeho jednání je špatná pohnutka a chybné rozhodnutí. Teprve když nám Bůh pomocí osob nebo okolností zastoupí cestu, dotčeně zjišťujeme, že Ho máme na své cestě proti sobě. Šťastný je ten, kdo se v takové situaci zastaví a obrátí!