August - 21 - Monday

Jak jste se obrátili od model k Bohu, abyste sloužili živoucímu a pravému Bohu a očekávali z nebes jeho Syna, kterého probudil z mrtvých, Ježíše, který nás vysvobozuje od přicházejícího hněvu.
1. Tesalonickým 1:9b,10

K čemu zachráněni?

Příčiny k obrácení mohou být různé:
• Leckterého člověka trápí jeho svědomí. Chtěl by se zbavit své obrovské viny před Bohem a lidmi. Proto se pokorně skloní před živým Bohem a věří evangeliu.
• Jiný se bojí věčného trápení v pekle, které postihne každého, kdo zemře nesmířen s Bohem. Proto se vírou uteče k Ježíši Kristu, Vykupiteli.
• Třetí si už ve svém životě sám neví rady. Potřebuje Pána Ježíše, aby dal do pořádku své vztahy k Bohu a mohl učinit nový začátek.
Tak vede Bůh lidi, kteří poznávají své hříchy a Jemu je vyznávají, z různých podnětů k záchraně. Ale pro každého, kdo se obrátil, platí tentýž cíl:
Žijeme na zemi, abychom sloužili živému a pravému Bohu. Jako vykoupení už nenásledujeme svou vlastní vůli, nýbrž chtěli bychom ze srdce poslouchat Pána. Jsme připraveni také pro Jeho věc pracovat a Boha ve všem ctít.

Zároveň očekáváme Božího Syna z nebe. Věříme, že přijde, aby nás vzal do nebeské slávy. Tam budeme věčně u Něho doma.

Jsme tedy zachráněni, abychom nyní vedli život k Boží cti a v budoucnosti byli u Krista v nebi.