October - 21 - Saturday

Obrátili se ke mně zády a ne tváří; stále znovu jsem je učil, ale neposlouchali a kázeň nepřijímali.
Jeremjáš 32:33

Prorok Jeremjáš vícekrát mluví o tom, že Bůh posílal své proroky, aby lid učili a varovali. A pokaždé následuje konstatování: „… ale neposlouchali.“

Můžeme rozumět Boží bolesti, když viděl, jak se Jeho lid tvrdošíjně vzpírá poslouchat a obrátit se k Němu? S jak velkou trpělivostí a láskou se stále znovu pokoušel dosáhnout jejich srdce. Kolik proroků poslal. Nakonec poslal svého jediného, milovaného Syna. Ale i potom byl výsledek: „… ale nechtěli jste.“

O Jeruzalému musel Pán Ježíš s pláčem říci: „Jeruzaléme, Jeruzaléme…, kolikrát jsem chtěl shromáždit tvé děti, tak jako slepice shromažďuje svá kuřata pod křídla, ale nechtěli jste!“ (Matouš 23,37)

Jak často už Pán volal tebe? Jak dlouho už jde za tebou? Nepocítil jsi už vícekrát lásku, která tě hledala? – Neodmítej Ho!

Pán musí odpovědět soudem, jestliže se někdo uzavírá volajícímu hlasu milosti. Z míst v proroku Jeremjášovi je to příkladně vidět. – Bůh ještě jednou půjde, ale už ne, aby mluvil, nýbrž aby jednal v soudu!

Nyní ještě mluví. Teď je ještě čas slyšet Jeho volání a poslechnout. – Neváhej!