máj - 27 - nedeľa

Ktorého Boh dal ako prostriedok zmierenia skrze vieru, v Jeho krvi, aby dosvedčil svoju spravodlivosť v terajšom čase, aby On bol spravodlivý a ospravedlnil toho, kto verí v Ježiša.
Rímskym 3:25,26

Myšlienky k listu Rímskym

Boh dal svojho vlastného Syna ako zmierenie za hriechy stratených ľudí. Zmierenie skrze Ježišovu krv bolo bezpodmienečne nutné, ak Boh mal odpustiť hriechy a zároveň sa prejaviť ako spravodlivý. Zákon totiž vyžaduje: „... spravodlivého oslobodiť a vinného odsúdiť.“ (5. Mojžišova 25,1) – Tu ale Boh sám prehlasuje vinných hriešnikov za spravodlivých!

Je to možné len preto, že v Kristovej smrti zmierenia bola s konečnou platnosťou vyriešená každá otázka, ktorú hriech človeka vyvolal. Kristovou smrťou boli nároky Božej spravodlivosti vzhľadom na hriech dokonale splnené. Viny všetkých, ktorí uveria v Krista, ležali na Ňom. On za nich niesol trest.

Celý dlh bol zaplatený. Preto sa Boh ukazuje nielen ako milostivý, ale aj ako spravodlivý, keď previnilým hriešnikom odpúšťa, keď ich vyhlasuje za spravodlivých.

Boh nekoná v rozpore so svojou spravodlivosťou, ale v úplnom súlade s ňou, keď hriech netrestá dvakrát. Pretože Kristus vykonal zmierenie, je to dokonca požiadavka Božej spravodlivosti, aby boli ospravedlnení všetci, pre ktorých bolo zmierenie vykonané.

A kto to je? To sú všetci, ktorí svoju vinu už neskrývajú, ale ju otvorene pred Bohom vyznávajú. Už nedôverujú v niečo, čo vykonajú sami a vo vlastnej spravodlivosti, ale veria v Ježiša Krista. – To sú šťastní ľudia!