apríl - 23 - nedeľa

Zjavuje sa v ňom zaiste spravodlivosť Božia z viery pre vieru, ako je napísané: Spravodlivý z viery bude žiť.
Rímskym 1:17

Myšlienky k listu Rímskym

Božia spravodlivosť sa zjavuje; a hriešni, stratení ľudia zostávajú nažive. Áno, dokonca sú nazvaní spravodliví! – Ako je to možné? Boh zjavuje svoju spravodlivosť v evanjeliu, v dobrom posolstve, ktoré zároveň hovorí o Jeho láske. Jeho spravodlivosť a Jeho láska sú vo vzájomnom súlade. Na základe Ježišovej smrti zmierenia môžu hriešnikom ponúkať záchranu a ospravedlnenie z voľnej milosti. Tu je to len naznačené. V ďalšom priebehu listu Rímskym to apoštol ešte podrobne vysvetlí.

Človek nemá vlastnú spravodlivosť, v ktorej by mohol pred Bohom obstáť. A spravodlivý Boh musí každú nespravodlivosť potrestať. Avšak v evanjeliu je zjavená Božia spravodlivosť. Boh má spravodlivosť, ktorá je vlastná Jemu a On ju v evanjeliu ponúka človeku.

Božiu spravodlivosť môžeme dosiahnuť len skrze vieru – „z viery“, teda na základe viery, nie na základe skutkov, ako to žiadal Mojžišov zákon od izraelského ľudu. Každá vlastná zásluha je vylúčená: „Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie sami zo seba; je to dar Boží; nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil.“ (Efezským 2,8.9)

Zjavenie Božej spravodlivosti v evanjeliu sa deje „z viery“, lebo platí len veriacemu (Rímskym 3,22). A nemusíme po nej usilovne pátrať a hľadať ju najskôr v náboženstvách a filozofiách, ale musíme v „poslušnosti viery“ prijať to, čo Boh zjavil.